skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

eerste jaar

Hoe het begon

Meer

Een gratis kennismakingsdag in februari biedt aan belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de inhoud en de werking van SCFA.

Naast een inleiding in oosterse en westerse filosofie wordt tevens een eerste stap gezet in het vergelijken van wereldbeelden via het comparatieve model van Ulrich Libbrecht.

Vervolgens bestuderen we de grote periodes in de geschiedenis van de filosofie, die de grondslag hebben gelegd voor het hedendaagse denken in Oost en West.

tweede jaar

Ontwikkelingen

Meer

Het tweede cursusjaar bouwt voort op het eerste.

Er wordt nader ingegaan op de verdere ontwikkelingen in zowel het Indiase, het Chinese als het westerse denken. We zien hoe in de verschillende denktradities, vaak in samenhang met historische gebeurtenissen en veranderingen op sociaal-politiek vlak, oude ideeën evolueren en nieuwe ideeën ingang vinden.

Het tweede jaar wordt afgesloten met een eerste dag over comparatieve filosofie, die de brug vormt naar het derde jaar.

derde jaar A

Interculturele dialoog en vergelijking

Meer

In het derde jaar gaan we de dialoog aan met culturen en denktradities die tot nog toe weinig of niet aan bod kwamen. We besteden aandacht aan interacties tussen westerse filosofie en oosters denken.

In de comparatieve filosofie denken we na over de mogelijkheden om denktradities uit verschillende culturen te vergelijken en te integreren. Kan de vergelijkende methode leiden tot wederzijds begrip?

Het derde jaar krijgt een alternerende invulling en wordt tweejaarlijks geprogrammeerd (A en B).

themajaar

Identiteit(en)

Meer

De zoektocht naar ‘identiteit’ staat vandaag hoog op de agenda. Maar wat houdt de term ‘identiteit’ juist in?

Allereerst kan de term verwijzen naar persoonlijke identiteit. Heb ik een identiteit? Is identiteit iets dat ik kan vinden of zelf kan maken? Is identiteit louter individueel of heeft ze ook altijd een collectieve dimensie?

De tweede laag verwijst naar culturele identiteit. Wat is de identiteit van een volk, een land, een continent? Hoe verhoudt gehechtheid aan een culturele identiteit zich tot respect voor een andere cultuur? Hoe verhoudt het particuliere van een culturele identiteit zich tot de universaliteit van de mensenrechten?

Het derde niveau verwijst naar interculturele identiteiten. Hoe zien niet-westerlingen de identiteit van de westerse cultuur en omgekeerd? Dreigt een ‘clash of civilizations’? Hoe omschrijven mensen met een meervoudige culturele achtergrond hun identiteit?

Op al deze en analoge vragen wil dit themajaar ingaan.

16 februari 2019

16 maart 2019

27 april 2019

Back To Top