skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Seminarie Identiteit(en) 4

16 aanmeldingen

Identiteit tussen Oost en West: het Chinese individu tussen traditie en moderniteit

  • Docent(en): Bart Dessein
  • Datum: 5 oktober 2019

Beschrijving

De Chinese socioloog Fei Xiaotong (1910-2005) typeerde het Chinese samenlevingsmodel als een ‘gedifferentieerd associatiemodel’ (chaxu geju). Hij bedoelde hiermee dat intermenselijke relaties in de Chinese samenleving particularistisch zijn: elke relatie tussen twee individuen wordt gekenmerkt door de specifieke hiërarchische en sociale verhouding die tussen deze twee individuen bestaat. Met elke specifieke verhouding is een specifiek moreel gedrag verbonden. Het particularistische karakter van elke intermenselijke relatie heeft tot gevolg dat er geen ethische concepten zijn die het particuliere overstijgen. In de traditionele Chinese samenleving bestaat een individu slechts in functie van zijn sociale relaties; hij heeft geen ‘individualiteit’ die losstaat van deze sociale relaties. Een kapitalistische samenleving is volgens een ander patroon gestructureerd. Fei Xiaotong sprak in dit verband van een ‘organisatorisch associatiemodel’ (tuanti geju). In een dergelijk model bestaat elk individu als individu, en kan een individu vanuit deze onafhankelijkheid uit vrije wil een relatie aangaan met een sociale organisatie en zich ook vrijwillig uit deze relatie terugtrekken. Hierbij is de relatie van een individu tot een sociale organisatie niet particularistisch: dezelfde, ook juridisch vastgelegde, gedragsregels gelden voor elk individu dat met een welbepaalde organisatie een relatie aangaat. De invoering van een kapitalistisch model in China heeft een overgang van een ‘gedifferentieerd associatiemodel’ naar een ‘organisatorisch associatiemodel’ met zich meegebracht. Dit heeft de traditionele sociale verhoudingen in China en de filosofische en morele verantwoording van deze verhoudingen in vraag gesteld. Op deze seminariedag wordt ingegaan op de manier waarop het Chinese individu dat zich tussen traditie en moderniteit bevindt omgaat met deze wijziging, en zich een nieuwe ‘identiteit’ aanmeet.

Back To Top