skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

eerste jaar

Hoe het begon

Meer

Een gratis kennismakingsdag in februari biedt aan belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de inhoud en de werking van SCFA.

Naast een inleiding in oosterse en westerse filosofie wordt tevens een eerste stap gezet in het vergelijken van wereldbeelden via het comparatieve model van Ulrich Libbrecht.

Vervolgens bestuderen we de grote periodes in de geschiedenis van de filosofie, die de grondslag hebben gelegd voor het hedendaagse denken in Oost en West.

tweede jaar

Ontwikkelingen

Meer

Het tweede cursusjaar bouwt voort op het eerste.

Er wordt nader ingegaan op de verdere ontwikkelingen in zowel het Indiase, het Chinese als het westerse denken. We zien hoe in de verschillende denktradities, vaak in samenhang met historische gebeurtenissen en veranderingen op sociaal-politiek vlak, oude ideeën evolueren en nieuwe ideeën ingang vinden.

Het tweede jaar wordt afgesloten met een eerste dag over comparatieve filosofie, die de brug vormt naar het derde jaar.

derde jaar B

Interculturele dialoog en vergelijking

Meer

In het derde jaar gaan we de dialoog aan met culturen en denktradities die tot nog toe weinig of niet aan bod kwamen. We besteden aandacht aan interacties tussen westerse filosofie en oosters denken.

In de comparatieve filosofie denken we na over de mogelijkheden om denktradities uit verschillende culturen te vergelijken en te integreren. Kan de vergelijkende methode leiden tot wederzijds begrip?

Het derde jaar krijgt een alternerende invulling en wordt tweejaarlijks geprogrammeerd (A en B).

themajaar

Muren

Meer

Na de val van de Berlijnse muur in 1989 heerste er een gevoel van euforie in de wereld. Amper enkele decennia later weerklinkt opnieuw de roep om muren.

Als we naar de geschiedenis van de mensheid kijken, zien we dat er altijd muren gebouwd zijn. De beroemdste zijn misschien de Chinese muur en de muur van Hadrianus.

Ook burchten en steden werden omwald. Overal in de wereld vinden we ommuurde sacrale plekken zoals tempels, kloosters en schrijnen.

Het zijn niet altijd muren van steen en mortel. Grenzen worden gesloten en geopend. Niet ieder land en iedere plaats is voor iedereen toegankelijk.

De dynamiek van afgrenzen en toelaten blijkt een algemeen menselijk spanningsveld.

Het speelt zelfs op elementair biologisch niveau. Cellen hebben een celwand. Als de celwand beschadigd wordt, betekent dit het einde van de cel. Maar wanneer de celwand niet meer voldoende permeabel is, sterft ze ook.

In dit themajaar onderzoeken we dit spanningsveld vanuit verschillende invalshoeken.

Back To Top