skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

eerste jaar

Hoe het begon

Meer

Een gratis kennismakingsdag in september biedt aan belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de inhoud en de werking van SCFA.

Naast een inleiding in oosterse en westerse filosofie wordt tevens een eerste stap gezet in het vergelijken van wereldbeelden via het comparatieve model van Ulrich Libbrecht.

Vervolgens bestuderen we de grote periodes in de geschiedenis van de filosofie, die de grondslag hebben gelegd voor het hedendaagse denken in Oost en West. We zien hoe in verschillende culturen gelijktijdige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en vandaag beschouwd worden als de eeste vormen van filosofie.

Gedurende vier dagen oosterse en vier dagen westerse filosofie gaan we op zoek naar de bakermat van de grote denktradities en maken we kennis met de belangrijkste tendenzen van de Indiase, de Chinese, de antieke en de moderne westerse filosofie.

tweede jaar

Ontwikkelingen

Meer

Het tweede cursusjaar bouwt voort op het eerste.

Er wordt nader ingegaan op de verdere ontwikkelingen in zowel het Indiase, het Chinese als het westerse denken. Opnieuw zijn er telkens vier dagen gewijd aan enerzijds oosterse en anderzijds westerse filosofie.

We zien hoe in de verschillende denktradities, vaak in samenhang met historische gebeurtenissen en veranderingen op sociaal-politiek vlak, oude ideeën evolueren en nieuwe ideeën ingang vinden. In India en China volgen we de ontwikkelingen van het hindoeïsme, het boeddhisme, het confucianisme en het taoïsme van de late oudheid tot inde vroeg-moderne tijden. Wat de westerse filosofie betreft, wordt de draad opgepikt in de late 18e – vroege 19e eeuw.Aan de hand van grote filosofen waaronder Kant, Hegel, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger en Derrida bestuderen we de ontwikkeling van belangrijke stromingen uit de laatmoderne en hedendaagse westerse filosofie tot diep in de 20ste eeuw.

Het tweede jaar wordt afgesloten met een eerste dag over comparatieve filosofie, die de brug vormt naar het derde jaar.

derde jaar (a)

Interculturele dialoog en vergelijking

Meer

Met de basiskennis van de voorgaande twee jaren als achtergrond en uitgnagspunt gaan we de dialoog aan met culturen en denktradities die tot nog toe weinig of niet aan bod kwamen. Vervolgens besteden we aandacht aan vormen van wisselwerking tussen westerse filosofie en oosters denken.

Tensotte wordt in de comparatieve filosofie nagedacht over de mogelijkheden om verschillende manieren van denken uit Oost en West te vergelijken en te integreren in een model. De vergelijkende methode biedt immers mogelijkheden tot wederzijds begrijpen. Naast het model van comparatieve filosofie ontwikkeld door Ulrich Libbrecht, wortd ook aandacht besteed aan andere vormen van comparatief denken.

De cursusdagen in het derde jaar krijgen alternerende invullingen en worden dus niet jaarlijks maar tweejaarlijks geprogrammeerd (A en B).

themajaar

Tijd

Meer

Wat is tijd?

Hoe ervaren we tijd? Is het een eeuwig nu of gaat tijd ergens naar toe? En gaan we er dan op vooruit of achteruit?

Hoe organiseren we tijd? Is tijd circulair zoals de seizoenen of lineair en onomkeerbaar? Hoe meten we tijd, in millennia, jaren, minuten, nanoseconden …? En wat is de relatie tussen de gemeten tijd en de ervaren tijd?

In alle tijden en culturen hebben filosofen, wetenschappers, mystici … zich dit soort vragen gesteld en vanuit verschillende achtergronden op verschillende manieren beantwoord.

In dit themajaar presenteren we een bloemlezing uit dit tijdloze en onuitputtelijke onderwerp.

Back To Top